fbpx

Laadunseuranta

Arviointikyselyt

Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Nettikoulutusten laatua seurataan vuosittaisella arviointikyselyllä, jossa opiskelijat arvioivat koulutuksen eri osa-alueiden toimivuutta. Arviointikyselyn tulokset esitellään tiimeissä ja opiskelijoille verkon välityksellä. Lisäksi yksittäisistä verkkokursseista on mahdollista antaa palautetta kurssin päätteeksi. Pyrimme kehittämään toimintaamme opiskelijoiden antaman palautteen pohjalta.

Oman toiminnan arviointi

Laatua pyritään kehittämään myös organisaatiossa itse havaittujen kehittämiskohteiden myötä. Omaa toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Nettikoulutukselle ja ohjaukselle asetetaan vuosittain kehittämistehtävät, joiden toteutumista arvioidaan sisäisesti vuoden lopussa. Kehittämistehtävien valintaan osallistetaan nettikoulutus- ja ohjaustiimit. Tiimien henkilöstö osallistuu täysipainoisesti organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen.

Vuoden 2021 kehittämistehtäviksi on kirjattu nettikoulutuksen parissa työskentelevien tiimien osalta seuraavanlaisia tehtäviä:

 • Oppimisen ja osaamisen osoittamisen tapojen monipuolistaminen ja aiempaa vahvempi tukeminen. Painopisteenä opetussuunnitelmien edellyttämät uudistukset ja LOPS2021 mukana voimaantulevat lukiolain uudet kohdat.
 • Opiskeluhyvinvoinnin tukeminen itsenäisissä etäopinnoissa
 • Täydentävien verkko-opetuspalveluiden tarjoaminen toisille oppilaitoksille
 • Tiimin työskentelytavan kehittäminen
 • Opiskelijoiden osallisuuden ja vertaisuuden vahvistaminen ohjauksessa
 • Erityísen tuen mallien kehittäminen verkkoon
 • Ohjauksen kehittäminen (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmaprosessin sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen)

Nettikoulutusten parissa työskentelevien tiimien toimintaa on arvioitu vuonna 2020 kyselyiden avulla. Kyselyissä esiinnousseiden näkökulmien avulla tiimien toimintaa on kehitetty sujuvammaksi, mielekkäämmäksi ja osallistavammaksi. Lisäksi henkilöstö osallistuu vuosittain kehityskeskusteluihin, joissa käydään läpi työn tekemisen edellytyksiä, henkilökohtaista osaamista ja mahdollisia kehittämistarpeita.

Opetuksen ja ohjauksen laadun itsearviointia tehdään mm.

 • tekemällä henkilöstölle arviointikyselyt ja julkistamalla niiden tulokset
 • laatukäsikirjaan liittyvien laatukyselyiden ja tarkistuslistojen avulla
 • opettajien vertaisarviointikierroksilla, joilla edistetään arvioinnin yhdenmukaisuutta ja yhtenäisen arviointikulttuurin rakentamista

Kouluttautuminen ja kehitystapaamiset

Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan ja siten pitämään omaa osaamista ajan tasalla.

Lisäksi nettikoulutusten vuotta rytmittävät erilaiset säännölliset tapaamiset ja kohtaamiset, joissa kehitetään ja edistetään tavoitteita

 • kahdesti vuodessa opetus- ja ohjaushenkilöstön verkkopedapäivä, jossa edistetään nettikoulutusten kehittämistehtäviä, ideoidaan uutta ja testataan erilaisia tapoja toteuttaa verkko-ohjausta ja -opetusta.
 • kuukausittain opekokous, jossa käsitellään ajankohtaisia teemoja
 • säännölliset tiimipalaverit
 • 1-2 kertaa lukukaudessa aineryhmätapaamiset
 • kaksi kertaa vuodessa tiimipäivät

Opetussuunnitelmatyö

Opetus- ja ohjaushenkilöstö osallistuu paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. LOPS2021- prosessi etenee henkilöstöä osallistaen ja aihekokonaisuus kerrallaan. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys opetussuunnitelman tavoitteista ja sisällöistä sekä konkretisoida nämä juuri meillä tarjottavaan lukiokoulutukseen. Opetussuunnitelmatyö on jatkuvaa oppimista ja oman toiminnan arvioimista, eikä tapahdu vain valtakunnallisissa ops-päivityssykleissä. Opettajien opetussuunnitelmaosaamista pidetään yllä edellä mainittujen tapahtumien lisäksi pedagogisissa aamu- ja iltapäivissä.

Hanketyö

Koulutusten laatua kehitetään erilaisin kehittämishankkein. Hanketyössä keskeistä on pureutua sekä nettikoulutusten kannalta keskeisiin että kansallisesti olennaisiin koulutuksen kehittämisen teemoihin. Hanketyö kohdentuu opiskelijoiden oppimisen monipuoliseen tukemiseen (pedagogiikka, oppimisympäristö, materiaalit yms.), nettikoulutusten henkilöstön jatkuvan ammatillisen kehityksen edistämiseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen. Voit tutustua käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin siirtymällä tämän käsikirjan sivulle Just nyt.

Laatutyö yhteistyökumppaneiden kanssa

Ylläpidämme suhteita muihin toimijoihin, asiantuntijoihin ja yhteistyökumppaneihin osana sekä perustyötämme että hankkeitamme. Laatutyön yhtenä kehittämiskohteena on vahvistaa ulkoista laadunarviointia. Ulkopuolista arviointia voisi toteuttaa mm. laatukummiajatuksella, jossa sovitut lukiotoimijat osallistuvat toistensa toiminnan laadunarviointiin.

Kurssimateriaalien laadunseuranta

Opetuksessa käytettävien kurssimateriaalien laatu on tärkeä nettikoulutuksen osatekijä. Laatu huomioidaan monella tavalla jo kurssimateriaaleja tehdessä. Laatu varmistetaan moniammatillisella yhteistyöllä, jossa yhden kurssimateriaalin tuottamiseen osallistuu pienen työryhmän verran tekijöitä: yleensä ainakin oppimateriaalin tekijä, aineryhmän vetäjä, kurssin opettaja, sisältötoimittaja, mediatuottaja ja sisältökoordinaattori. Ryhmässä jokaisella on vahvuutensa ja vastuualueensa.

Kurssimateriaalissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin laatutekijöihin:

 • asiasisältöjen virheettömyys ja ajantasaisuus
 • opetussuunnitelman noudattaminen
 • käytettävä kieli (esim. oikeakielisyys, selkeys, sopivuus kohderyhmälle)
 • informaatiosuunnitteluun liittyvät seikat (esim. kokonaisuuden jäsentely loogisiksi kokonaisuuksiksi, kurssin rakenne)
 • ohjeistuksen ja sisäisen ohjauksen riittävyys (esim. selkeys, johdonmukaisuus, kurssin sisäiset viittaukset)
 • tekninen toimivuus (esim. tehtävät, linkit)
 • visuaalisuuteen liittyvät seikat (esim. asettelu, värivalinnat, tekstimuotoilut, grafiikka, kuvat)

Kurssimateriaalista kerätään jatkuvasti anonyymiä palautetta opiskelijoilta erillisellä kurssipalautelomakkeella. Annetun palautteen perusteella voidaan tehdä päätelmiä materiaalin laadusta ja toimivuudesta. Palautelomakkeen avoimissa vastauksissa opiskelijat monesti kertovat havaitsemistaan puutteista tai kiittävät hyvästä kurssista. Lisäksi sekä opettajat että opiskelijat ottavat yhteyttä helpdeskiin, jos kurssilla on esimerkiksi toimimaton linkki tai tehtävä. Havaitut puutteet, virheet ja toimimattomuudet pyritään korjaamaan välittömästi.

Kurssin opettajan on huolehdittava säännöllisesti siitä, että hänen kurssinsa sisällöt ovat ajantasalla, linkit toimivat ja tehtävät ovat tarkoituksenmukaisia. Opettajat tekevät kursseille pieniä päivityksiä tarvittaessa. Suuremmat päivitykset tehdään suunnitellusti ja hallitusti yhteistyössä kurssimateriaalien tuotantoon erikoistuneen tiimin kanssa.

Oppimisympäristön laadunseuranta

Nettikoulutusten näkökulmasta on tärkeää, että käytettävä digitaalinen oppimisympäristö on helppokäyttöinen, toimintavarma ja aina saatavilla. Muikku-oppimisympäristö on avoinna aina, vuorokauden ja vuoden ympäri. Toiminta varmistetaan ympärivuorokautisella päivystyksellä.

Käyttäjien tarpeisiin vastaa helpdesk eli käyttäjätuki, jota kautta nousee esille käyttäjien kokemuksia, virhetilanteita ja kehitystoiveita. Akuutit ongelmat pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti ja kehitystä vaativat kirjataan kehitysboardille odottamaan jatkokäsittelyä.

Sovelluskehityksessä kaikkien uusien toimintojen koodit katselmoidaan usean kehittäjän toimesta. Tällä pyritään varmistamaan, että tehty koodi on laadukasta, virheetöntä ja yhteensopivaa muun koodin kanssa. Ennen käyttöönottoa kaikkien uusien toimintojen käyttöliittymät testataan ohjelmallisesti eli automatisoidusti, jotta ne toimivat kuten niiden pitääkin. Ennen tuotantoversioon siirtämistä kaikki uudet toiminnot testataan vielä demo-ympäristössä, jossa niitä testaavat oikeat käyttäjät.

Tuotantopäivityksen jälkeen helpdesk on valmis reagoimaan nopeasti, mikäli uudet toiminnot aiheuttavat käyttäjille ongelmatilanteita. Mahdolliset ohjelmalliset virheet pyritään korjaamaan ja päivittämään tuotantoon nopeasti.