Laatu nettikoulutuksissa

Kun puhutaan laadusta, on määriteltävä sekä laaduntarkastelun kohde että se, mitä laadulla ylipäänsä tarkasteltavan kohteen yhteydessä ymmärretään. Tässä osiossa esittelemme nettikoulutuksen linjat kantavine periaatteineen sekä ajatuksemme siitä, mitä laatu toimintamme yhteydessä on.

Nettikoulutukset

Nettilukio

Nettilukio on osa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaa. Nettilukiossa opiskelee n. 900 tutkintotavoitteista aikuislukiolaista ympäri Suomea ja maailmaa. Nettilukion koko opetustarjonta on saatavilla itsenäisinä verkkokursseina verkko-oppimisympäristö Muikussa, joka on Otavian kehittämä ja ylläpitämä, juuri tämänkaltaiseen kokonaan verkossa tapahtuvaan opiskeluun suunniteltu oppimisalusta. Muikussa olevat verkkokurssit ovat Nettilukion itse tuottamia kursseja, joilla opiskelija voi opiskella opetussuunnitelman kullekin kurssille määrittämät sisällöt ilman erillisiä oppimateriaaleja. Laadukkaat verkkokurssit, opettajan ja ohjaajan tuki varmistavat sen, että opiskelija voi itse astua oppimisprosessinsa keskiöön ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan.

Nettiperuskoulu

Otavian Nettiperuskoulu tarjoaa aikuisten perusopetusta niille oppivelvollisuusiän ohittaneille, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus. Nettiperuskoulun toiminta-ajatus ja -malli on lähtökohdiltaan sama kuin Nettilukiolla: koko aikuisten perusopetuksen oppimäärä on saatavilla itsenäisesti opiskeltavina kursseina verkko-oppimisympäristö Muikussa. Nettiperuskoulussa opintojen ohjaukseen ja tukeen panostetaan vahvasti ja yhteistyötä eri tahojen kanssa tehdään tiiviisti: esimerkiksi Ohjaamot ja työpajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita nettiperuskoululaisten opintojen ja kokonaisvaltaisen elämäntilanteen tukemisessa. Nettiperuskoulussa päättötodistusta tavoittelee n. 100 opiskelijaa.

Aineopiskelu

Nettikoulutuksen molempien linjojen opintoja on mahdollista suorittaa myös aineopintoina. Aineopiskelijaksi voi rekisteröityä kuka tahansa yksittäisistä verkkokursseista kiinnostunut ja kursseilla voi opiskella joustavasti, omaan tahtiin. Kurssien arviointi on aineopiskelijoille maksullista, muuten opiskelu verkkokursseilla on samanlaista linjasta riippumatta.

Oppivelvollisuusikäisten verkko-opetus

Nettilukio tarjoaa verkko-opetusta laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville opiskelijoille, joilla on erityiset painavat perusteet aikuislukiossa opiskeluun.

Oppivelvollisuusiän ylittänyt opiskelija voi suorittaa Nettiperuskoulussa aikuisten perusopetuksen oppimäärän. Alaikäisellä opiskelijalla tulee olla erityisen painavat perusteet aikuisten perusopetuksessa opiskeluun.

Nettiperuskoulu on tarjonnut verkko-opetusta myös oppivelvollisuusikäisille Valteri-koulu Mikaelin kanssa yhteistyössä toteutettujen hankkeiden puitteissa (Monni, MonniOnline ja Tuuve). Näissä hankkeissa tuettua verkko-opetusta on tarjottu sellaisille oppivelvollisuusikäisille, joiden perusopetuspolku on ollut vaarassa keskeytyä. Hankkeissa kehitettyä yhteistyömallia tarjotaan nykyisin kunnille siten, että nämä voivat hyödyntää Nettiperuskoulun kurssi- ja opetustarjontaa yksilöllisiä opetusratkaisuita tarvitsevien oppilaittensa opetuksessa. Tällä hetkellä Nettiperuskoulu tekee yhteistyötä parinkymmenen kunnan kanssa oppivelvollisuusikäisten verkko-opetuksessa.

Toiminta tiimiorganisaationa

Liikelaitos Otaviassa toimimme tiimiorganisaatiomallilla. Tiimit rakentuvat toimintojen ja tehtävien perusteella. Nettikoulutusten toiminnalle keskeisiä tiimejä ovat mm.

  • Nettikoulutustiimi
  • Ohjaustiimi
  • Sisältötiimi
  • Ratkaisutiimi
  • Hallintotiimi

Tiimiorganisaatiomalli on yksi osa oppivan organisaation periaatteiden mukaista toimintaa. Nettikoulutuksessa on tärkeää, että jokaisen ammattitaitoa ja osaamista arvostetaan, työtä kehitetään yhdessä ja koko henkilöstölla on mahdollisuus oppia ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kesken voimme kehittää ratkaisuja, jotka ovat moninäkökulmaisempia ja paremmin erilaisiin oppimisen tarpeisiin vastaavia.

Oppivan organisaation periaatteisiin kuuluvat:

  • Systeemiajattelu, eli jokainen on osa kokonaisuutta ja vaikuttaa sen toimintaan. Kyky hahmottaa kokonaisuus ja siihen vaikuttavat osat.
  • Sisäiset mallit ja hiljainen tieto edistävät ja joskus jopa estävät toimintaa. Näiden tiedostaminen, välittäminen ja muuttaminen ovat tärkeä osa organisaation toimintakulttuuria.
  • Yhteinen visio, eli kaikilla on yhteiset tavoitteet ja päämäärä. Tiedämme mihin pyrimme ja mitä pidämme arvokkaana.
  • Henkilökohtainen oppiminen, eli jokainen haluaa kehittyä ja oppia uutta, ja näin tuoda osaamisensa yhteisesti hyödynnettäväksi. Oppiminen ei tapahdu irrallaan muista.
  • Tiimioppiminen syntyy yhteisestä kehittämisestä, innovoinnista ja koordinoidusta toiminnasta, jossa erilaisuus on voimavara. Oppiminen tapahtuu yhtä aikaa henkilökohtaisella ja tiimitasolla.