fbpx

Laatukriteerit

Meille on tärkeää, että jokainen opiskelija voi opiskella omien tavoitteidensa ja haaveidensa pohjalta sekä hyödyntää opinnoissaan myös sitä osaamistaan, mitä on muussa elämässään (työssä, harrastuksissa ja arjessa) hankkinut. Haluamme tarjota vapauden siihen, että opiskella voi hyvinkin itsenäisesti tai pyytää tueksi yhteisöä ja yhteistyötä opiskelukavereilta ja ohjaajilta. Meille tärkeitä arvoja ja tavoitteita ovat mm. luottamus, avoimuus ja kestävä kehitys.

Nettikoulutusten laatu perustuu aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa sekä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyihin arvopohjaan ja oppimiskäsitykseen.

Ohjauksen laatukriteerit

Nettilukion opiskelijat tulevat hyvin erilaisista elämäntilanteista ja opiskelijoiden ohjaustarve voi vaihdella paljon. Jokainen opiskelija saa opinnot aloittaessaan oman ohjaajan, joka seuraa opiskelijan etenemistä ja tukee häntä koko opintojen ajan. Opiskelijan on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta ja osallistua ryhmäohjaukseen. Kokonaisvaltaiseen ohjaukseen kuuluvat psykososiaalinen ohjaus, opintojen ohjaus ja ohjaus jatko-opintoihin. Tavoitteina on toteuttaa koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ehkäistä syrjäytymistä.

Verkossa ohjaamisessa on kyse samoista laadukkaan ohjauksen periaatteista kuin muissakin tilanteissa: ajasta, huomiosta ja kunnioituksesta. Toisen ihmisen kohtaaminen on mahdollista yhtä lailla verkossa kuin lähelläkin.

Nettikoulutusten ohjauksessa meille tärkeitä ovat

 • opiskelijalähtöisyys
 • opiskelijan aktiivisuuden, osallisuuden ja vastuullisuuden tukeminen
 • kannustavuus, kunnioitus, voimavarakeskeisyys
 • ohjauksen oikea-aikaisuus ja ohjaus eri tarpeisiin
 • moniammatillinen yhteistyö ja kehittävä työote
 • ohjaustiimin monialaisen asiantuntijuuden hyödyntäminen

Tutustu tarkemmin ohjauksen linjauksiin ja periaatteisiin:

Opetuksen laatukriteerit

Nettikoulutusten opettamisessa tärkeää on mm.

 • vahva pedagoginen osaaminen, asiantuntijuus ja pätevä opetushenkilöstö
 • kannustava ja ohjaava opetus sekä oppimisen ohjaus
 • mahdollisimman oikea-aikainen, arvostava ja nopea viestintä opiskelijan kanssa koko kurssin ajan
 • opetussuunnitelmaa noudattava oppimisen ja osaamisen monipuolinen arviointi
 • opettajan antama ymmärrettävä, oikea-aikainen, kohdennettu, reilu, suora ja kannustava palaute.
 • osaamisen näyttöjen laadunvalvonta PlagScan-plagiaatintunnistamisjärjestelmän avulla siten, että PlagScan ymmärretään opiskelijan ohjauksen ja osaamisen arvioinnin pedagogisena apuvälineenä
 • ajantasaiset ja pedagogisesti perustellut opetusmateriaalit, tehtävät ja ohjeistukset
 • vahva opetussuunnitelmaosaaminen
 • tarvittaessa moniammatillinen yhteistyö (mm. ohjaus, sisällöntuotanto)
 • yhteisesti sovittujen käytäntöjen ja toimintamallien noudattaminen
 • opettajien halu kehittää opetusta ja oppimisen ohjausta

Tutustu tarkemmin opetusta ohjaaviin linjauksiimme ja käytäntöihimme (sisäiseen käyttöön):

Aineenopettajan käsikirja

Tsekkaa miten menee (lomake sisäiseen käyttöön): https://link.otavia.fi/opentsekkilista

Kurssimateriaalien laatukriteerit

Nettilukion ja Nettiperuskoulun opetuksessa käytetään aikuisten perusopetuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien mukaisia digitaalisia kurssimateriaaleja. Ne ovat opiskelijan oppimista tukevia kokonaisuuksia, joissa ajantasaiset sisällöt ja monipuoliset tehtävät vuorottelevat pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Tehtävissä on sekä automaattitarkisteisia harjoitustehtäviä että arvioitavia tehtäviä, joista opettaja antaa palautteen. Kokonaisuuden sitovat yhteen ohjeet, jotka ohjaavat ja tukevat opiskelijaa hänen monesti hyvin itsenäisellä oppimismatkallaan.

Kurssimateriaalit tehdään eri aineiden opettajien ja digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen erikoistuneiden asiantuntijoiden moniammatillisena yhteistyönä. Jo kurssimateriaalia tehdessä kiinnitetään erityistä huomiota sisällöllisiin, ohjauksellisiin, rakenteellisiin ja teknisiin erityiskysymyksiin.

Kurssimateriaalien tekemistä ohjaavat seuraavat laatukriteerit:

Sisällöt

 • Sisällöt eivät ole sidottuja oppikirjoihin. Oppikirjoja ja muita laadukkaita lähteitä kannustetaan kuitenkin käyttämään kurssimateriaalin tukena ja lisänä.
 • Kurssimateriaalin asiasisällöt ovat virheettömät ja ajantasaiset.
 • Sisällöissä käytettävä kieli on hyvää ja kohderyhmälle sopivaa.
 • Sisällöissä on huomioitu valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellyt laaja-alaisen osaamisen tavoitteet (aihekokonaisuudet).
 • Sisältöinä käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia.
 • Oppimistehtävät ovat monipuolisia ja mahdollisuuksien mukaan ongelmalähtöisiä. Ne kannustavat opiskelijaa yhdistelemään ja soveltamaan oppimaansa.
 • Oppimispäiväkirja tai jokin muu opiskelijan itsearviointiväline on luonteva ja oleellinen osa jokaista kurssia ja sen suorittamista.
 • Sisällöissä pyritään huomioimaan myös saavutettavuus, oppimisvaikeudet ja erilaiset tavat oppia.

Ohjauksellinen lähestymistapa

 • Kurssien lähtökohtana on opiskelijan oppimisen tukeminen. Kurssin opettaja uskoo opiskelijan kykyyn konstruoida tietoa ja hän luottaa opiskelijaan.
 • Kurssimateriaali auttaa opiskelijaa oppimaan ja tiedostamaan opittavia asioita.
 • Kursseilla käytetään tai kannustetaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisiä, kokemuksellisia, havainnollisia, arkielämään liittyviä ja/tai elämyksellisiä työskentelytapoja.

Rakenne

 • Kursseilla on määritelty rakenne, joka toistuu mahdollisuuksien mukaan kaikilla kursseilla. Oppisisällön ja tehtävien lisäksi kurssit koostuvat etusivusta, kurssin ohjeista sekä oppimispäiväkirjasta.
 • Kursseilla toistuvia sisältöjä ovat esimerkiksi johdanto, selkeästi kuvatut tavoitteet ja suoritusohjeet, omien tavoitteiden asettaminen, itsearviointi sekä tehtävien ja koko kurssin arviointikriteerit.

Tekniikka

 • Kurssilla olevan tekstin tulee sopia verkkoympäristöön, eli raskasta tekstimassaa tulee välttää (ei kirjaa verkkoon).
 • Kurssimateriaalin tulee koostua tekstin lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös videoista, kuvista ja äänistä.
 • Oppimisympäristön ulkopuolella olevan materiaalin hyödyntäminen tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa on suositeltavaa. Linkittäminen on yleisesti hyväksytty tapa liittää aineisto osaksi kurssia. Ulospäin suuntautuvien linkkien täytyy kuitenkin olla toimitettuja eli linkin yhteydessä kerrotaan sen tarkoitus ja päämäärä. Lisäksi käytetyn sivuston pysyvyys ja laatu tulee harkita.

Oppimisympäristön laatukriteerit

Nettilukion ja Nettiperuskoulun opetus tapahtuu digitaalisessa oppimisympäristössä, joka on luotu puhtaasti verkossa tapahtuvaa opetusta ja opiskelua varten. Muikku-oppimisympäristö on Otavian oman sovelluskehityksen tuote, jota kehitetään aktiivisesti. Ympäristön uudet ominaisuudet syntyvät pääsääntöisesti käyttäjien tarpeista ja toiveista, ja ne suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa.

Ympäristön sovelluskehitys mukailee ketterää SCRUM-menetelmää, jossa sovelluskehitys on iteratiivista ja inkrementaalista. Ympäristön roadmappia eli tiekarttaa päivitetään kaksi kertaa vuodessa ja uudet toiminnot päätetään yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttäjät ovat mukana myös toimintojen määrittelyssä, suunnittelussa ja testauksessa. Muikun sovelluskehityksessä ympäristön käyttäjät ovat myös sen kehittäjiä.

Muikku-oppimisympäristön suunnittelussa pyritään intuitiiviseen ja mahdollisimman helppoon käyttökokemukseen. Ympäristön toiminnot suunnitellaan noudattamaan samaa logiikkaa esimerkiksi värien ja toimintojen sijainnin suhteen. Teknisestä näkökulmasta pidetään huoli siitä, ympäristön käyttämä tekniikka on ajanmukaista. Lisäksi on tärkeää, että ympäristö skaalautuu mahdollisimman monelle päätelaitteelle ja se tukee teknisesti saavutettavuuskriteereitä.