Mikä laatu?

Mitä toiminnan laatu on?

Laadun kokemus syntyy ihmisten ja palveluiden välisessä vuorovaikutuksessa: mikä palvelussa erottaa sen muista ja onko kokemus palvelun äärellä hyvä vai huono? Vaikka kokemukset eri ihmisten välillä voivat vaihdella paljonkin, tulisi meidän silti pystyä määrittelemään sellaiset kaikkea toimintaamme ohjaavat periaatteet ja kriteerit, joista vähintään haluamme laadun osalta pitää kiinni.

Nettikoulutuksissa laadunhallinta keskittyy vahvasti opiskelijakokemukseen vaikuttavaan opetuksen, ohjauksen, oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen laadun määrittelyyn, toteuttamiseen ja seurantaan. Näihin vaikuttavat välillisesti myös sisäiset laatutekijät, kuten toimintamme ja prosessiemme organisoituminen, henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja johtajuus.

Laatua voidaan tarkastella mm. tuotteen tai palvelun mitattavien ominaisuuksien mukaan, käyttö- ja hyötyarvon mukaan tai vaikkapa lainsäädännön läpi tai tuotteen subjektiivisen hyvyyden tai luksuskokemuksen kautta. Miten sinä itse määrittelisit laatukriteerit esimerkiksi hyvälle ja onnelliselle elämällä? Entäpä laadukkaalle vaatteelle tai autolle? Onko näissä kriteereissä jotain, mihin oppilaitostenkin tulisi pyrkiä?

Laadunhallinnan perusperiaatteet

Laadunhallinnan perusperiaatteita ovat mm. asiakaskeskeisyys, johtajuus, ihmisten osallisuus, parantaminen, prosessimaisuus ja näyttöön perustuva päätöksenteko.

Asiakaskeskeisyys tarkoittaa nettikoulutuksissamme opiskelijakeskeisyyttä. Nettilukio ja -peruskoulu ovat olemassa opiskelijoitamme ja heidän monenlaisia oppimisen tarpeitaan varten.

Haluamme kehittää ja parantaa toimintaamme koko ajan. Oppimisympäristö, materiaalit, opetus ja ohjaus eivät tule koskaan ”valmiiksi”, vaan toiminta muuttuu prosessimaisesti koko ajan suhteessa ulkopuolisiin uudistuksiin, uuteen tietoon sekä opiskelijoilta ja henkilöstöltä kerättyyn näyttöön.

Laadukas koulutus edellyttää lisäksi hyvää ja osallistavaa johtamista sekä aktiivisia, osallistuvia työntekijöitä. Ilman johdettua työntekijöiden välistä yhteistyötä emme saisi edistettyä nettikoulutustemme tavoitteita.

Laadunseuranta nettikoulutuksissa

Se, että periaatteet ja toimintatavat kirjataan asiakirjoihin, ei vielä tarkoita, että niistä syntyy käytännön toimintaa. Laatu tapahtuu arjen toiminnoissa sekä ihmisten tai ihmisten ja palveluiden välisissä kohtaamisissa riippumatta siitä, mitä asiakirjoihin on kirjattu. Laadun seuranta on siis keskeisin osa laatutyötä: jos laatukriteerit eivät toteudu käytännössä, ne ovat tyhjiä sanoja asiakirjoissa.

Nettikoulutusten laatukriteereiden toteutumista seurataan monin tavoin ja seurantaa on tarkemmin kuvattu tällä sivustolla kohdassa Seuranta ja kehittäminen. Toiminta perustuu yhdessä sovittuihin kriteereihin, joihin pyritään palaamaan ja joita päivitetään riittävän usein. Jokainen uusi nettikoulutuksissa työskentelevä tutustuu näihin kriteereihin työt aloittaessaan.

Lähteitä ja lisälukemista:

SFS-sivuston laadunhallinnan periaatteet