eSilta-hankkeessa rakennettiin saavutettavampia ja käytetävämpiä opintoja

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto, Nettilukio, Samiedu

eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa -yhteishankkeen tavoitteena oli vahvistaa toisen asteen opintojen tarjontaa niin, että opinnot ovat saavutettavia, käytettäviä ja vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

Hanke rakentui seuraavista työpaketeista:

1. Joustavat opinnot toisella asteella

2. Erityispedagogiikan ja opiskelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut 

3. Käytettävät ja saavutettavat opintojaksot ja oppimisympäristö 

Työpaketissa 1 (Joustavat opinnot toisella asteella) luotiin toimintamalli ja -käytännöt, jossa opiskelijat voivat joustavasti suorittaa verkossa sekä lukio- että ammatillisia opintoja osana toisen asteen opintojaan. Molempien oppilaitosten opiskelijoille tehtyjen alkukartoituskyselyn perusteella luotiin toimintamalli, jossa Samiedun opiskelijoille avattiin mahdollisuus suorittaa mitä tahansa Nettilukion opetustarjonnassa olevia opintojaksoja. Samiedun puolelta tarjolle tuli hankkeen pilottivaiheessa viisi tutkinnonosaa; Yritystoiminnan suunnittelu, Kahvilapalvelut, Asiakaspalvelu, Työntekijänä kehitysvammatyössä sekä Ilmastovastuullinen toiminta. 

Opintoihin ilmoittautumista varten molemmilla oppilaitoksilla oli nimettynä yhteyshenkilö, jonka kanssa opiskelija alkukeskustelun jälkeen pääsi hakeutumaan opintoihin verkkolomakkeen kautta. Samiedun opiskelijat tekivät suorituksia monipuolisesti lukio-opinnoista hankkeen aikana, suosituimpia olivat matematiikka ja kieliopinnot. Tyypillisesti tavoitteena mainittiin jatko-opintovalmiuksien tai työelämävalmiuksien parantaminen. Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu koettiin hyvänä sekä joustavana mallina yhdistää esimerkiksi oppisopimusjaksojen aikaiseen opiskeluun. Kesällä 2023 hankkeessa luotu toimintamalli ja opintomahdollisuudet avattiin kaikille Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitoksille. 

Työpaketissa 2 (Erityispedagogiikan ja opiskelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut) kehitettiin ja pilotoitiin ajasta ja paikasta riippumattomia tuen ratkaisuja: kuinka voidaan tunnistaa tuen tarve ja tarjota oppimisen tukea opiskelijalle verkossa. Hankkeessa kokeiltiin ja kartoitettiin keinoja mahdollisimman varhaiseen tuen tarpeiden havaitsemiseen sekä kehitettiin eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä verkossa. Toiminnan tavoitteena oli verkko-opintojen edistymisen tukeminen, opintojen keskeyttämisten vähentäminen sekä oppijan omien opiskelutaitojen vahvistaminen. 

Molemmissa oppilaitoksissa toteutettiin opiskelijakyselyt, joilla kartoitettiin opiskelijoiden toiveita erityiseen tukeen liittyen. Nettilukion kyselyssä tuen tarvetta ilmeni erityisesti matemaattisissa taidoissa, tehtävien suunnittelussa, niiden aloittamisessa ja loppuun saattamisessa, keskittymisessä ja jaksamisessa. Samiedun kyselyssä tuen tarvetta ilmeni tehtävien suunnitteluun, aloittamiseen sekä loppuunsaattamiseen, mutta myös yleisten arjenhallinnan taitojen tukemiseen ja jaksamiseen liittyviin kysymyksiin. Matematiikan taitojen tukeen koettiin tuen tarvetta. 

Erityisopettajien palvelut ja tuen saatavuus verkko-opetukseen mahdollistuivat ja kehittyivät hankkeen aikana. Hankkeen aikana erilaisten sähköisten alustojen käyttöä harjoiteltiin opiskelijoiden tuen tarpeen havaitsemiseksi sekä itsenäisen tiedon etsimisen tueksi. Erityisopetuksen kokonaisprosessit selkiytyivät ja sähköisten lomakkeiden käyttö sekä hyöty vahvistuivat niin verkko-opetuksessa kuin välillisesti lähiopetuksessakin.

Hankkeen aikana tehtyjen kyselyjen tuloksista muovattiin opiskelijoiden tarpeita vastaavaa koulutusta opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Opetushenkilöstö sai koulutusta erityisen tuen tarpeisten opiskelijoiden kohtaamiseen, mikä lisäsi henkilöstön ymmärrystä ja osaamista erityisistä oppijoista.

Hankkeen aikana myös muun sähköisillä alustoilla toimivan opetushenkilöstön yhteistyö yhdessä erityisopetuksen kanssa vahvistui, minkä voidaan arvioida vähentävän opintojen negatiivista keskeyttämistä: Vahvempi yhteistyö opetushenkilöstön ja erityisopettajien välillä tuo entistä monipuolisempaa ja yksilöllisempää tukea opiskelijalle. 

Hankkeen aikana toteutetut sekä pilotoidut oppimisen tuen digitaaliset kartoitukset auttoivat tunnistamaan mahdollisia oppimisvaikeuksia tai tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa. Tunnistaminen mahdollistaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käyttöönoton ja varhaisen tuen tarjoamisen, mikä voi vähentää opintojen keskeyttämistä ja tukea opiskelijoiden opiskelumenestystä. Oppimisen tuen kartoitukset sulautuivat osaksi oppilaitoksen toimintaa ja opiskelijan tuen tarpeen selvittämistä sekä tuen suunnittelua. 

Työpaketissa 3 (Käytettävät ja saavutettavat opintojaksot ja oppimisympäristö) kehitettiin hankkeen kohderyhmälle ja heidän kanssaan Otavian digitaalisen Muikku-oppimisympäristön opintojaksojen käyttäjäkokemusta. Hankeaikana suunniteltiin ja toteutettiin ratkaisuja, joiden avulla oppimisympäristö tukee entistä paremmin opiskelijan tarpeita eli sujuvaa etäopiskelua ja oman päämäärän saavuttamista. Verkko-opiskelijoille tehtiin hankkeen alussa kartoitus, joka koostui avoimista kysymyksistä, ja sen vastaukset on analysoitiin. Vastausten ja saadun muun palautteiden pohjalta valittiin oppimisympäristön ja opintojaksojen käyttäjäkokemusta parantavat kehityskohteet. 

Hankkeessa vahvistettiin erityisesti työpakettiin 2 osallistuneiden, hankkeen varsinaisen kohderyhmän opiskelukokemuksia ja valmiuksia hankekauden aikana: työpaketissa toteutettiin muun muassa ReadSpeaker tekstistä puheeksi -ominaisuus ja lukiviivain oppimisympäristöön ja pedagogisen tuen suunnitelmalomake opiskelijan tuen näkyväksi tekemiseen ja tuesta saadun hyödyn arviointiin. Lisäksi hankkeessa toteutettiin opiskelijoiden toivoma muistiinpanotyökalu, muutettiin materiaalinäkymän sisällysluetteloa käytettävämmäksi ja fonttia saavutettavammaksi ja oppimisympäristön oppimispäiväkirjalle tehtiin käytettävyysparannuksia. Lisäksi tehtiin pienempiä käytettävyyttä lisääviä parannuksia. Hankkeen lopuksi oppimisympäristöön tehtiin saavutettavuusanalyysi, joka auttaa tunnistamaan oppimisympäristön käytettävyyden ja saavutettavuuden nykytilaa sekä suuntaamaan oppimisympäristön kehitysresursseja myös hankkeen jälkeen.

Opiskelijakartoitus antoi meille myös tärkeää tietoa opiskelijoiden käytettävyyskokemuksesta: Käyttäjien osallistaminen oppimisympäristön kehittämiseen auttaa rakentamaan aitojen tarpeiden mukaisen oppimisympäristön. 

eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa on Euroopan sosiaalirahaston hanke, jonka rahoituksesta vastasi Etelä-Savon ely-keskus. Hankkeen toimintaa koordinoi Otavian Nettilukio ja osatoteuttaja yhteistyössä hanketta toteuttaa Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu.

Takaisin arkistoon